Discussion:
楊 永 強 and 中 文 大 學 醫 學 院 家 庭 醫 學 榮 譽 副 授 的 吳 錦 祥
(时间太久无法回复)
hkraw
2004-01-30 05:39:15 UTC
Permalink
·š ¥Ã ±j ¡G Á` Š³ €H ­n Äë ¬¹

³B ²z ¥h Š~ šF €h ¬Ì ±¡ ªí ²{ €í šÎ ªº ¥Í ºÖ §Q €Î ­¹ ª« §œ §œ ªø ·š
¥Ã ±j ¡A ¬Q €é ³Q «ü ¯A ¶û ªý ê €@ šÇ ±± šî šF €h ¬Ì ±¡ ªº ±¹ ¬I ¡A ¥B €f
¥X šg š¥ ¡A «ü ¡u Á` ·| Š³ šÇ €H ­n Äë ¬¹ ¡v ¡C ŸÚ ¬ü °ê ¯Ã ¬ù ­ô ­Û €ñ šÈ
€j ŸÇ ¬y Šæ ¯f ŸÇ ®a §d ÀA ²» ŠV ¥ß ªk ·| œÕ ¬d ¬F ©² »P Âå °| ºÞ ²z §œ ¹ï
šF €h Ãz µo ªº ³B ²z €â ªk ±M ³d ©e ­û ·| Ž£ ¥æ ªº €@ «Ê Ÿ÷ ±K «H ¡A §d «ü
¥L Ž¿ »P ·š ¥Ã ±j ª§ œ× ¡u ŠÑ ¹« Œœ ¬r œ× ¡v ¡A ·š ·í ®É €£ ªÖ ¬° ²^ €j ªá
¶é §@ ŠÑ ¹« ­å «Í œÕ ¬d ¡A «á šÓ §ó €Ï ¹ï ±N ¥þ Åé ²^ €j ªá ¶é ©~ ¥Á ŸE
¥X ¡A ·š ªº ²z ¥Ñ ³º ¬O ¡u ¬° ÅU ¥þ €j §œ ¡A Á` ·| Š³ šÇ €H ­n Äë ¬¹
ªº ¡v ¡A ©e ­û ·| €µ €é ·| ³¬ ªù °Q œ× §d Ž£ ¥æ ªº «H ¥ó ¡C
š­ ­Ý €€ €å €j ŸÇ Âå ŸÇ °| ®a ®x Âå ŸÇ ºa ÅA °Æ ±Â ªº §d ÀA ²» Šb ®Ñ
­± ÃÒ šÑ «ü ¥X ¡A ¥L ¥h Š~ ¥| €ë €T €é žg ¹L ¯S ­º ž³ «Ø µØ ªº Šn €Í ¡B Ÿ÷
³õ ºÞ ²z §œ ¥D ®u ¶Ÿ °ê žg ªº €Þ ÂË €U »P ž³ ·| ­± ¡A ·í ®É ¶Ÿ °ê žg »P ·š
¥Ã ±j §¡ Šb ³õ ¡A §d ŠV €T €H €À ªR ·í ®É ¬Ì ±¡ ¡C šâ €é «á ¡A §d ÀA ²» ¥X
®u €@ ­Ó ¥Ñ Âå ºÞ §œ ªº Âå ¥Í €Î ¥Í žp Âå ¥Í €@ ŠP °Ñ »P ªº ·| ij ¡A °Q œ×
Š³ Ãö ²^ €j ªá ¶é µo ²{ ŠÑ ¹« ÁT «K Š³ šF €h ¯f ¬r ³ø §i µ² ªG ®É ¡A ¥L »P
·š ¥Ã ±j ŠA Šž žI ­± ¡C

€Ï ¹ï ²^ €j €G žU €H ŸE ¥X
«H €€ €S «ü ¡A ·š ¥Ã ±j ¥u Šb ·| ij §À Án €~ ¥X ²{ ¡A ·| €W Š³ €H ŠV
·š Ž£ ¥X «Ø ij ¡A «ü ¬F ©² À³ œÕ ¬d Š³ Ãö ²^ €j ªá ¶é ªº ŠÑ ¹« ¡A ­n ­å «Í
œÕ ¬d ¬O §_ µo ¥Í šF €h Œœ ¬r ¡A šÃ ­n šD ¥þ Åé ²^ €j ªá ¶é ¹O €G žU ©~ ¥Á
€@ ŠP ŸE ¥X ¡A ¥H šŸ ŠÑ ¹« ±N ¯f ¬r ¥þ ­± ÂX Ž² ¡C ·š ¥Ã ±j ·í ®É °š €W Ž£
¥X €Ï ¹ï ¡A šÃ ©ß ¥X €@ ¥y ¡G ¡u ¬° ÅU ¥þ €j §œ ¡A Á` ·| Š³ šÇ €H ­n Äë ¬¹
ªº ¡I ¡v €S «ü °² Šp §@ ¬Û Ãö œÕ ¬d ¡A €j §å ŸE ¥X ²^ €j ©~ ¥Á ¡A ŽN »Ý ­n
¹ï ¥~ €œ ¥¬ ²z ¥Ñ ¡A ¥i ¯à €Þ °_ €£ ¥² ­n ªº ®£ ·W ¡C

§d ÀA ²» ¬Q ±µ šü ¥» ³ø ¬d žß ®É ©Ó »{ œT Š³ Ž£ ¥æ «H ¥ó €© ¥ß ªk
·| ¡A €S «ü ¥L ±o ªŸ ¥ß ªk ·| ŽN šF €h ®i ¶} œÕ ¬d «á ¡A €W €ë ¥ç Ž¿ šâ «×
¥h «H ¥ß ªk ·| ¡A ªí ©ú §Æ ±æ ¥X ®u ²â °T šó §U ©e ­û œÕ ¬d šÆ ¥ó ¡A Šý ¥ß
ªk ·| €@ ªœ ¥Œ Š³ ¶Ç ¥l ¥L §@ šÑ ¡A ¥ç €£ ªŸ ¹D ©e ­û ·| Šp Šó ³B ²z ¥L ªº
«H ¥ó ¡A ¹ï ©ó «H €€ ªº €º ®e ¡A ¥L «ü ¥ß ªk ·| ¥Œ §@ °Q œ× €Î «H ¥ó €º ®e
€w ŠC §@ Ÿ÷ ±K ¡A ¬G €£ ªÖ ³z ÅS ¡C

¥ß ªk ·| ¯µ ®Ñ ³B ŠC Ÿ÷ ±K
¥ß ªk ·| ¯µ ®Ñ ³B ±N §d ªº šâ «Ê «H ¥ó ŠC ¬° Ÿ÷ ±K ¡A ¬O °ò ©ó «H ¥ó
¹ï ­Ó §O €H €h §@ ¥X ±j ¯P ªº «ü ±± ¡A ¬G €£ €© €œ ¶} ¡A €µ €é ³¬ ªù ·| ij
±N ­n šD ©e ­û šM ©w Šp Šó ³B ²z «H ¥ó ¡A ­Y ±µ šü Šš ¬° ÃÒ šÑ ¡A ¬O §_ ­n
šD §d ÀA ²» ¥X ®u ²â °T ¡C

šÆ ¹ê €W ¡A ·š ¥Ã ±j Šb ³B ²z šF €h ŽÁ ¶¡ ¡A žg ±` Ãz ¥X Åå €H š¥
œ× ¡A ¥] ¬A Šb ¥h Š~ €T €ë €Q €C €é ¡A ­» Žä šF €h ­Ó ®× ²Ö ¿n ŠÜ €@ ŠÊ ©v
®É ¡A ·š €Ž µM «H »} ¥¹ ¥¹ Ša «ü šF €h ¡u šS Š³ Šb ªÀ °Ï Ãz µo ¡A OK ¡I ¡v
¥O €€ €j Âå ŸÇ °| °| ªø Áé ©| §Ó Šb ·í ±ß §t ²\ €Ï »é ·š ¡A «ü €w Š³ €Q Šh
ŠW ¯f €H ¬O šÓ ŠÛ ªÀ °Ï ¡C Šb ¥h Š~ ¥| €ë €G €é ¡A ¥» Žä ŠA µo ²{ €Ü €T ©v
·s ­Ó ®× ¡A Á` ŒÆ ¹F €C ŠÊ ¹s €K ©v ­Ó ®× ®É ¡A ·š ¥Ã ±j ³º «ü šF €h °ª ®p
ŽÁ €w ¹L ¡A Šý šä «á ·s ¯g €£ Â_ ²Ö ¿n ŠÜ €@ €d €C ŠÊ Šh ©v ¡A ¥@ ²Õ ÂŽ ªœ
ŠÜ ¥| €ë €Ü €K €é €~ «Å ¥¬ ¥» Žä ªº šF €h °ª ®p ŽÁ €w ¹L ¡C

¬Û Ãö ·s »D ¡G
ŠÑ ¹« Œœ ¬r œ× §d ÀA ²» »P ¬F ©² €Ï ­±2003-

·š¥Ã±jÂå¥Í(¥|€ë€Q€C€é) €œ¥¬Š³Ãö²^€jªá

¶éÃzµoÄY­««æ©Ê©I§l¹DºîŠX¯gªºœÕ¬dµ²ªG¡C


·šÂå¥ÍžÑÄÀ¡AœÕ¬dµ²ªGÅã¥Ü¡AŠ³¥i¯à€Þ­P²^€jªá¶éE®yÃzµoªº

ŠšŠ]€£

¥u€@­Ó¡AŠÓ¬O¥i¯à¥ÑŠh­ÓŠ]¯À²ÕŠXªºµ²ªG©Ò­P¡A¥]¬A¡G

·œÀY¯f€Hªº¥X²{³yŠš²Ä€@§å·P¬V­Ó®×¡F* €H»P€H€§¶¡ªº·P¬V¡F

* žg¥ÑŠÃ€ô±Æ©ñšt²Î¶ÇŒœ¡F€Î


* Àô¹ÒŠÃ¬V¡C

please visit http://www.mattheww.lookscool.combegin 666 fc7d_5nbk.gif
M1TE&.#EA#P`/`)'_`/___P```/___P```"'Y! $```(`+ `````/``\`0 (J
LE!^G%MG?F(1T)>$D5HY"?6V:Z(VAB$5(9JU=NDQ(JE[EEMEHJ.O[5"H``#L`
`
end

begin 666 fcfe_5nbk.gif
M1TE&.#EA#P`/`(#_`,# P ```"'Y! $`````+ `````/``\`0 (IA(]I$0L-
E571/HGD7MK35PWA?XHD*!9I/R* :&ZY7RZ)B*:=Q:I4W4 ``.P``
`
end
我是地球人
2004-01-30 08:45:13 UTC
Permalink
東方係白粉報, 信一成都死.

---
Posted via news://freenews.netfront.net
Complaints to ***@netfront.net
lechergod
2004-01-30 10:59:34 UTC
Permalink
你是說,那新聞是假的嗎?????
Post by 我是地球人
東方係白粉報, 信一成都死.
---
Posted via news://freenews.netfront.net
---
Posted via news://freenews.netfront.net
Complaints to ***@netfront.net
我是地球人
2004-01-31 07:19:59 UTC
Permalink
唔係, 只係唔理唔睬. 除非有其他報紙一齊報導, 否則東方太陽的獨家新聞, 我當
無出現過就算.
Post by lechergod
你是說,那新聞是假的嗎?????
Post by 我是地球人
東方係白粉報, 信一成都死.
---
Posted via news://freenews.netfront.net
Complaints to ***@netfront.net
lechergod
2004-01-31 10:23:00 UTC
Permalink
我卻真的懷疑那真實性!
〔要 求 全 體 淘 大 花 園 逾 二 萬 居 民 一 同 遷 出 ,〕
有點像陳四萬破屋搶人個女一樣,
見不到有人說出是何法理,授局長這個權!!!!!

奇怪的是,至今也冇人告官,
要玩 楊 永 強 ,可就不是〔陳四萬破屋搶人個女〕咁易收科了。
Post by 我是地球人
唔係, 只係唔理唔睬. 除非有其他報紙一齊報導, 否則東方太陽的獨家新聞, 我當
無出現過就算.
Post by lechergod
你是說,那新聞是假的嗎?????
Post by 我是地球人
東方係白粉報, 信一成都死.
---
Posted via news://freenews.netfront.net
---
Posted via news://freenews.netfront.net
Complaints to ***@netfront.net
nospam
2004-01-31 12:28:23 UTC
Permalink
šº·s»D·íµM«Y°²¬[³â

§ÚŠn°O±o·íŠ~œÃ¥Í³BŠ³®»ŠÑ¹«°µ¹êÅç¡A­ÓŠº€H±Ð±Â¡A
©}±oŽN©}¡AŠÛ€v¢ÒŠÑ¹«Â՜׀£³Q¬F©²±Ä¯Ç¡AŽN±N·š
§œªøªº€@€p¥yžÜµL­­žØ€j¡AŠ¹µ¥³±ÀI€p€H¡A°ß®£€Ñ
€U€£¶Ã¡A¯u«Y€H€H±o¥H«§€§


"lechergod" <***@yahoo.com> Šb¶l¥ó news:***@yahoo.com €€
Œ¶Œg...
§A¬O»¡¡Ašº·s»D¬O°²ªº¶Ü¡H¡H¡H¡H¡H
Post by 我是地球人
---
Posted via news://freenews.netfront.net
---
Posted via news://freenews.netfront.net
lechergod
2004-01-31 13:35:50 UTC
Permalink
有冇攪錯,
你說到〔個死人教授,......無限誇大,〕
即係真有〔去信〕的事啦!!!!
那新聞當然係假架喇
我好記得當年衛生處有捉老鼠做實驗,個死人教授,
屈得就屈,自己D老鼠謬論不被政府採納,就將楊
局長的一小句話無限誇大,此等陰險小人,唯恐天
下不亂,真係人人得以咩之
撰寫...
Post by lechergod
你是說,那新聞是假的嗎?????
Post by 我是地球人
東方係白粉報, 信一成都死.
---
Posted via news://freenews.netfront.net
---
Posted via news://freenews.netfront.net
---
Posted via news://freenews.netfront.net
Complaints to ***@netfront.net
Man Kun
2004-01-31 14:46:55 UTC
Permalink
µLªŸ€jŸÇ¥Í­ø°O±o¥ª·í®É²^€j¯u«Y¥X²{ŠbªÀ°Ï·P¬V.
ÄøŠšËݳ£¥i¥HŪ€jŸÇ,­ø©Ç±o€HŠažÜ­ncut budget.
Post by nospam
šº·s»D·íµM«Y°²¬[³â
§ÚŠn°O±o·íŠ~œÃ¥Í³BŠ³®»ŠÑ¹«°µ¹êÅç¡A­ÓŠº€H±Ð±Â¡A
©}±oŽN©}¡AŠÛ€v¢ÒŠÑ¹«Â՜׀£³Q¬F©²±Ä¯Ç¡AŽN±N·š
€U€£¶Ã¡A¯u«Y€H€H±o¥H«§€§
Œ¶Œg...
§A¬O»¡¡Ašº·s»D¬O°²ªº¶Ü¡H¡H¡H¡H¡H
Post by 我是地球人
---
Posted via news://freenews.netfront.net
---
Posted via news://freenews.netfront.net
Þò
2004-02-01 10:56:11 UTC
Permalink
我是地球人
2004-02-01 17:12:07 UTC
Permalink
"鍾尚志爆陳太拒隔離"一事絕對有事實根據, 鍾尚志可以作供講出點樣要求陳太隔
離, 而陳太亦較早時作了供解釋左點解唔隔離.

立法會公開調查的好處係, 即使你信唔過那班議員, 你也可以自己落場做陪審員.
唔駛理會 nospam 的隨便說說.
共奴nospam, 文匯報的報導你相信嗎?
鍾尚志爆陳太拒隔離
---
Posted via news://freenews.netfront.net
Complaints to ***@netfront.net
nospam
2004-02-02 00:55:50 UTC
Permalink
1¡^§Ú€£¬OŠ@¥£¡C
2¡^§Ú¬Û«HÁé±Ð±Âªº»¡ªk¡C¥i¬O§Ú€]Åé·|·í®ÉŠnÃø°µšM©w¡A
Áé±Ð±Â»{¬°·í®É³¯€ÓšM©w€£¹ï¡A²{Šb°š«á¬¶·íµM»ŽÃP³â¡C
§Úı±ošºšÇ©x­û¥Çªº¬YšÇ¿ù¡AµŽ¹ï¥i¥H­ìœÌ¡A€£»Ý­n€Wºõ€Wœu¡A§A§j«§?
Post by hkraw
Áé©|§ÓÃz³¯€Ó©Ú¹jÂ÷
€€€å€jŸÇÂåŸÇ°|°|ªøÁé©|§Ó¬Q€éŠb¥X®u¥ßªk·|œÕ¬dšF€h±M³d©e­û·|ªº²â°TùصL©`
±Ð±Â¬°¬Ì¯gŽ²ŒœªÀ°Ï¹ì­¹€£Šw¡A¬F©²©x­ûŠæšÆ€ÏŠÓ¡u»ŽŽy²HŒg¡v¡C¥LÁ|¥XªºšÒ
ÃÒ©ú¬Ì±¡Ã­©wªºŸ÷±K€å¥ó¡AÂ_µM©ÚµŽŠæšÏ¹jÂ÷¥O¡C
¥L¥ý»¡©ú¡G¡u³¯€Ó°O¿ù÷¡A«Y§Ú¥Ž¡]¹qžÜ¡^ÍqÊ\¡A­ø«YÊ\¥ŽÍq§Ú¡C¡v¥LŠb·í±ß6
±jœÕ¬F©²¡u¶·ŠÒŒ{±Äšú©ÒŠ³¥i¯à±¹¬I¡A¥]¬A¹jÂ÷±wªÌ€Îšä±µÄ²ªÌ¡A°ÈšDŠb±¡ªp€£
¥iŠ¬¬B€§«ešî€îÃzµo¡v¡C
Ž¿µo«H³¯€Ó«PºÉ§Ö¹jÂ÷
€ºŠaœÃ¥Í·í§œï©x­ûŠnŒô¡A¥i¥Hü«šìú¢Ÿ÷±Kžê®Æ¡C¡v³¯€ÓÄU¥L€£¥ÎŸá€ß¡AšÃ»{¬°
·í®É±Ä¥Îªº­Ó®×°lÂܱ¹¬I€wžgš¬°÷¡C
ªº¹ïžÜùØ¡A³¯€Óµoš¥žû¥LŠh¡F³o¬O¥Ñ©ó¥LŠ³·P¡u­Ómessage¡]°T®§¡^€J­øšì
¥h¡v¡A¥L€£»{¬°³¯€ÓŠ³»{¯uŠÒŒ{¥Lªº«Øij¡A¥u¡uı±oÊ\«Y«×ª±ºò§Ú¡v¡]·N«üŒÅ
­l¡^¡C
µM¯S°Ï¬F©²¯àŽ£Š­10€Ñ¹ê¬I¹jÂ÷¥O¡A¥»Žäªº·P¬V€HŒÆ²zœ×€W¥i€Ö8Šš¡A§Y­Ó®×ŒÆ
Šr»P·s¥[©Y¬Û­Y¡C
±Ð±ÂœèºÃ¬F©²²H€Æ¬Ì±¡
Áé©|§ÓÄÄÄÀ¡A¥LšÃ€£¬Û«H¬F©²šè·N²H€Æ±¡ªp¥h»~ŸÉ¥«¥Á¡A¥u¬O¥L­ÌŠbÂå°|©Òš£šì
ªº±¡ªp¡A»P¬F©²°ªŒhŠb¡u€j«á€è¡v©Ò­ÁÄýªº¥i¥H€À§O«Ü€j¡F±Ð±Â­Ì¥u·QºÉÂå¥Íªº
³d¥ô¡Aĵ±§¥«¥Áª`·N«O»ÙŠÛ€v°·±d¡C
¥]¬A­nšDÂåºÞ§œ¥D®u±çŽŒÂEŠV§œªø³¯±¡¡F€SŠb20€é±ßªá€F¶W¹L1€p®É¥h»¡©úªÀ°Ï
·P¬VšÆºAÄY­«¡F€]¶X§œªø¥X®u«Â°|­û€u€j·|®Éª§€À¹Ü¬íªºŠV¥L€Ï¬M±¡ªp¡C
Post by nospam
šº·s»D·íµM«Y°²¬[³â
§ÚŠn°O±o·íŠ~œÃ¥Í³BŠ³®»ŠÑ¹«°µ¹êÅç¡A­ÓŠº€H±Ð±Â¡A
©}±oŽN©}¡AŠÛ€v¢ÒŠÑ¹«Â՜׀£³Q¬F©²±Ä¯Ç¡AŽN±N·š
€U€£¶Ã¡A¯u«Y€H€H±o¥H«§€§
Œ¶Œg...
§A¬O»¡¡Ašº·s»D¬O°²ªº¶Ü¡H¡H¡H¡H¡H
Post by 我是地球人
---
Posted via news://freenews.netfront.net
---
Posted via news://freenews.netfront.net
---
Posted via news://freenews.netfront.net
hkraw
2004-02-01 04:36:37 UTC
Permalink
€å¶×³ø ³øŸÉ ¬Û«H¶Ü


Áé©|§ÓÃz³¯€Ó©Ú¹jÂ÷

¡@¡i¥»³ø°T¡j¡]°OªÌ¡@ùŒüªÛ¡^«ÂºžŽµ¿Ë€ýÂå°|Šb¥hŠ~3€ë11€é¥X²{šF€hÃzµo¡A€€€å€j
ŸÇÂåŸÇ°|°|ªøÁé©|§Ó¬Q€éŠb¥X®u¥ßªk·|œÕ¬dšF€h±M³d©e­û·|ªº²â°TùصL©`Ša«ü¥X¡A¬Ì±¡
³Ìªì10€Ñªº€é€l¡A¥L€@ªœŠ³¡u«æÅå­·¹JµÛºC­Š€€¡vªº·Pšü¡X¡XÂå¥Í±Ð±Â¬°¬Ì¯gŽ²ŒœªÀ°Ï
¹ì­¹€£Šw¡A¬F©²©x­ûŠæšÆ€ÏŠÓ¡u»ŽŽy²HŒg¡v¡C¥LÁ|¥XªºšÒ€l¡AŽN¬OœÃ¥Ížp«ežpªø³¯¶ŸŽI
¬Ã€£Ä@±µŠ¬¥LŠbÂå°|¿Ëš­žgÅ窺¶×³ø¡A«oÁnºÙ€âŽ€ÃÒ©ú¬Ì±¡Ã­©wªºŸ÷±K€å¥ó¡AÂ_µM©ÚµŽ
ŠæšÏ¹jÂ÷¥O¡C
¡@Áé©|§Ó¬Q€éžÔ²Ó¥æ¥N¥LŠb¬Ì¯gµo®iŠÜ²Ä8€é¡]3€ë19€é¡^­P¹q³¯¶ŸŽI¬Ãªº±¡ž`¡C¥L¥ý»¡
©ú¡G¡u³¯€Ó°O¿ù÷¡A«Y§Ú¥Ž¡]¹qžÜ¡^ÍqÊ\¡A­ø«YÊ\¥ŽÍq§Ú¡C¡v¥LŠb·í±ß6®ÉŒ·¹qµ¹³¯€Ó
€§«e¡A€w¶Ç¯u€F€@«Ê«Hµ¹Šo¡F«H€€Ã¹ŠC€F3­ÓŠbªÀ°Ï·P¬Vªº­Ó®×¡A±jœÕ¬F©²¡u¶·ŠÒŒ{±Ä
šú©ÒŠ³¥i¯à±¹¬I¡A¥]¬A¹jÂ÷±wªÌ€Îšä±µÄ²ªÌ¡A°ÈšDŠb±¡ªp€£¥iŠ¬¬B€§«ešî€îÃzµo¡v¡C

Ž¿µo«H³¯€Ó«PºÉ§Ö¹jÂ÷

¡@ŠÜ©ó³¯€Óªº€ÏÀ³¡AÁé©|§ÓÂЭz¡G¡u³¯€ÓžÜÊ\¹ï¬yŠæ¯fŸÇŠnŠ³žgÅç¡K¡KÊ\žÜÊ\ŠP€ºŠaœÃ
¥Í·í§œï©x­ûŠnŒô¡A¥i¥Hü«šìú¢Ÿ÷±Kžê®Æ¡C¡v³¯€ÓÄU¥L€£¥ÎŸá€ß¡AšÃ»{¬°·í®É±Ä¥Îªº­Ó
®×°lÂܱ¹¬I€wžgš¬°÷¡C

¡@Áé©|§Ó©Z©Ó·í®É®ð±oŠb³¯€Ó±Ÿœu«á§Y®É¡uÂY¹qžÜ¡vµo¬ª¡C¥L¿×Šbšº10€ÀÄÁ¥ª¥kªº¹ïžÜ
ùØ¡A³¯€Óµoš¥žû¥LŠh¡F³o¬O¥Ñ©ó¥LŠ³·P¡u­Ómessage¡]°T®§¡^€J­øšì¥h¡v¡A¥L€£»{¬°³¯
€ÓŠ³»{¯uŠÒŒ{¥Lªº«Øij¡A¥u¡uı±oÊ\ú±«×­Aºò§Ú¡v¡]·N«üŒÅ­l¡^¡C

¡@Šb²â°TŽÁ¶¡¡AÁé©|§Ó€Þ¥Î€F€€€jªÀ°Ï€Î®a®xÂåŸÇšt±Ð±Â¶À€lŽfªº¬ãšs¡A«ü¥X­YµM¯S°Ï
¬F©²¯àŽ£Š­10€Ñ¹ê¬I¹jÂ÷¥O¡A¥»Žäªº·P¬V€HŒÆ²zœ×€W¥i€Ö8Šš¡A§Y­Ó®×ŒÆŠr»P·s¥[©Y¬Û
­Y¡C

±Ð±ÂœèºÃ¬F©²²H€Æ¬Ì±¡

¡@šÆ¹ê€W¡AŠbÂåŸÇ°|ªº·|ij€€¡AŠ³±Ð±ÂŽ£¥X»{¬°¡u¬F©²€d€èŠÊ­p­n²H€Æ¬Ì±¡¡v¡FÁé©|§Ó
ÄÄÄÀ¡A¥LšÃ€£¬Û«H¬F©²šè·N²H€Æ±¡ªp¥h»~ŸÉ¥«¥Á¡A¥u¬O¥L­ÌŠbÂå°|©Òš£šìªº±¡ªp¡A»P¬F
©²°ªŒhŠb¡u€j«á€è¡v©Ò­ÁÄýªº¥i¥H€À§O«Ü€j¡F±Ð±Â­Ì¥u·QºÉÂå¥Íªº³d¥ô¡Aĵ±§¥«¥Áª`·N
«O»ÙŠÛ€v°·±d¡C

¡@Žå»¡³¯€Ó¥¢±Ñ«á¡AÁé©|§ÓºÙ²³±Ð±Â€Ž¿n·¥ŽM§äšä¥L³~®|ŠV¥«¥Á€œ§G³Ì·s¬Ì±¡¡A¥]¬A­n
šDÂåºÞ§œ¥D®u±çŽŒÂEŠV§œªø³¯±¡¡F€SŠb20€é±ßªá€F¶W¹L1€p®É¥h»¡©úªÀ°Ï·P¬VšÆºAÄY­«
¡F€]¶X§œªø¥X®u«Â°|­û€u€j·|®Éª§€À¹Ü¬íªºŠV¥L€Ï¬M±¡ªp¡C
Post by hkraw
·š ¥Ã ±j ¡G Á` Š³ €H ­n Äë ¬¹
³B ²z ¥h Š~ šF €h ¬Ì ±¡ ªí ²{ €í šÎ ªº ¥Í ºÖ §Q €Î ­¹ ª« §œ §œ ªø
·š
Post by hkraw
¥X šg š¥ ¡A «ü ¡u Á` ·| Š³ šÇ €H ­n Äë ¬¹ ¡v ¡C ŸÚ ¬ü °ê ¯Ã ¬ù ­ô ­Û €ñ šÈ
€j ŸÇ ¬y Šæ ¯f ŸÇ ®a §d ÀA ²» ŠV ¥ß ªk ·| œÕ ¬d ¬F ©² »P Âå °| ºÞ ²z §œ ¹ï
¥L Ž¿ »P ·š ¥Ã ±j ª§ œ× ¡u ŠÑ ¹« Œœ ¬r œ× ¡v ¡A ·š ·í ®É €£ ªÖ ¬° ²^ €j ªá
¥X ¡A ·š ªº ²z ¥Ñ ³º ¬O ¡u ¬° ÅU ¥þ €j §œ ¡A Á` ·| Š³ šÇ €H ­n Äë ¬¹
ªº ¡v ¡A ©e ­û ·| €µ €é ·| ³¬ ªù °Q œ× §d Ž£ ¥æ ªº «H ¥ó ¡C
š­ ­Ý €€ €å €j ŸÇ Âå ŸÇ °| ®a ®x Âå ŸÇ ºa ÅA °Æ ±Â ªº §d ÀA ²» Šb
®Ñ
Post by hkraw
­± ÃÒ šÑ «ü ¥X ¡A ¥L ¥h Š~ ¥| €ë €T €é žg ¹L ¯S ­º ž³ «Ø µØ ªº Šn €Í ¡B Ÿ÷
³õ ºÞ ²z §œ ¥D ®u ¶Ÿ °ê žg ªº €Þ ÂË €U »P ž³ ·| ­± ¡A ·í ®É ¶Ÿ °ê žg »P ·š
¥Ã ±j §¡ Šb ³õ ¡A §d ŠV €T €H €À ªR ·í ®É ¬Ì ±¡ ¡C šâ €é «á ¡A §d ÀA ²» ¥X
œ×
Post by hkraw
Š³ Ãö ²^ €j ªá ¶é µo ²{ ŠÑ ¹« ÁT «K Š³ šF €h ¯f ¬r ³ø §i µ² ªG ®É ¡A ¥L »P
·š ¥Ã ±j ŠA Šž žI ­± ¡C
€Ï ¹ï ²^ €j €G žU €H ŸE ¥X
«H €€ €S «ü ¡A ·š ¥Ã ±j ¥u Šb ·| ij §À Án €~ ¥X ²{ ¡A ·| €W Š³ €H ŠV
·š Ž£ ¥X «Ø ij ¡A «ü ¬F ©² À³ œÕ ¬d Š³ Ãö ²^ €j ªá ¶é ªº ŠÑ ¹« ¡A ­n ­å «Í
œÕ ¬d ¬O §_ µo ¥Í šF €h Œœ ¬r ¡A šÃ ­n šD ¥þ Åé ²^ €j ªá ¶é ¹O €G žU ©~ ¥Á
¹ï ¥~ €œ ¥¬ ²z ¥Ñ ¡A ¥i ¯à €Þ °_ €£ ¥² ­n ªº ®£ ·W ¡C
§d ÀA ²» ¬Q ±µ šü ¥» ³ø ¬d žß ®É ©Ó »{ œT Š³ Ž£ ¥æ «H ¥ó €© ¥ß ªk
·| ¡A €S «ü ¥L ±o ªŸ ¥ß ªk ·| ŽN šF €h ®i ¶} œÕ ¬d «á ¡A €W €ë ¥ç Ž¿ šâ «×
¥h «H ¥ß ªk ·| ¡A ªí ©ú §Æ ±æ ¥X ®u ²â °T šó §U ©e ­û œÕ ¬d šÆ ¥ó ¡A Šý ¥ß
¥ß ªk ·| ¯µ ®Ñ ³B ŠC Ÿ÷ ±K
¥ß ªk ·| ¯µ ®Ñ ³B ±N §d ªº šâ «Ê «H ¥ó ŠC ¬° Ÿ÷ ±K ¡A ¬O °ò ©ó «H ¥ó
±N ­n šD ©e ­û šM ©w Šp Šó ³B ²z «H ¥ó ¡A ­Y ±µ šü Šš ¬° ÃÒ šÑ ¡A ¬O §_ ­n
šD §d ÀA ²» ¥X ®u ²â °T ¡C
šÆ ¹ê €W ¡A ·š ¥Ã ±j Šb ³B ²z šF €h ŽÁ ¶¡ ¡A žg ±` Ãz ¥X Åå €H š¥
®É ¡A ·š €Ž µM «H »} ¥¹ ¥¹ Ša «ü šF €h ¡u šS Š³ Šb ªÀ °Ï Ãz µo ¡A OK ¡I ¡v
¥O €€ €j Âå ŸÇ °| °| ªø Áé ©| §Ó Šb ·í ±ß §t ²\ €Ï »é ·š ¡A «ü €w Š³ €Q Šh
ŠW ¯f €H ¬O šÓ ŠÛ ªÀ °Ï ¡C Šb ¥h Š~ ¥| €ë €G €é ¡A ¥» Žä ŠA µo ²{ €Ü €T ©v
·s ­Ó ®× ¡A Á` ŒÆ ¹F €C ŠÊ ¹s €K ©v ­Ó ®× ®É ¡A ·š ¥Ã ±j ³º «ü šF €h °ª ®p
ªœ
Post by hkraw
ŠÜ ¥| €ë €Ü €K €é €~ «Å ¥¬ ¥» Žä ªº šF €h °ª ®p ŽÁ €w ¹L ¡C
¬Û Ãö ·s »D ¡G
ŠÑ ¹« Œœ ¬r œ× §d ÀA ²» »P ¬F ©² €Ï ­±
2003-
·š¥Ã±jÂå¥Í(¥|€ë€Q€C€é) €œ¥¬Š³Ãö²^€jªá
¶éÃzµoÄY­««æ©Ê©I§l¹DºîŠX¯gªºœÕ¬dµ²ªG¡C
·šÂå¥ÍžÑÄÀ¡AœÕ¬dµ²ªGÅã¥Ü¡AŠ³¥i¯à€Þ­P²^€jªá¶éE®yÃzµoªº
ŠšŠ]€£
* €H»P€H€§¶¡ªº·P¬V¡F
* žg¥ÑŠÃ€ô±Æ©ñšt²Î¶ÇŒœ¡F€Î
* Àô¹ÒŠÃ¬V¡C
please visit http://www.mattheww.lookscool.com
gt
2004-02-05 18:07:15 UTC
Permalink
·š¥Ã±j€£€U¥x,žV¬y·PšÓšì«ç·d??


---
Posted via news://freenews.netfront.net
Complaints to ***@netfront.net
user233
2004-02-05 18:21:27 UTC
Permalink
³£´X¦n¯º¡A­ø¦P·¨¥Ã±j¤U¥ª¥x¡A§A¦Û¤v´N­ø¨Ï
°µ¹w¨¾±¹¬I¡H
·¨¥Ã±j«YÉA§r¡H¨¬²y³õ¤W¡A·¨¥Í¥u«Y¤@­Ó¨¾¦u
¤¤³õ¡A§A¦Û¤v­ø¥h¤F¸Ñ­ø¥hÃö¤ß¸V¬y¬O§_¤v¸g
µo®i¦¨¤H¶Ç¤H´Nµ¥¦P§A¥ÎÉA³¥«á½Ã¡A¦Û¤v­ø°µ
¦n¹w¨¾±¹¬I¡A´N«Y§A¥ÎÉA³¥ªù±N¡A¨s³º«Y¥Îbottom up
©w«Yup to bottom´N§A¦Û¤v¸Ü¡A§Ú´N·|¿ï¾Ü¦U¬I¨ä¾
¡A¨¾¦u¤¤³õ¡B«á½Ã¡Bªù³õ³£¤v¸g§JºÉ¤v¥ô¡A¤ñ¤H
¤Jªi´N«Y¤H¦a°ª¯Z¹L§A¡A«è§O¤H´N¤£¦pÁ¿¥y¡G
®É¤]©R¤]
·¨¥Ã±j¤£¤U¥x,¸V¬y·P¨Ó¨ì«ç·d??
---
Posted via news://freenews.netfront.net
--
Hong Kong Marrow Match Foundation
Phone:2819 0766 Fax:2817 2134

Marrow donation may cause you TEMPORARILY inconvenience physically,
but it will bring you the eternal spiritual fulfilment and teach
you the true meaning of LIFE


---
Posted via news://freenews.netfront.net
Complaints to ***@netfront.net
user233
2004-02-05 18:22:05 UTC
Permalink
³£´X¦n¯º¡A­ø³q·¨¥Ã±j¤U¥ª¥x¡A§A¦Û¤v´N­ø¨Ï
°µ¹w¨¾±¹¬I¡H
¤¤³õ¡A§A¦Û¤v­ø¥h¤F¸Ñ­ø¥hÃö¤ß¸V¬y¬O§_¤v¸g
µo®i¦¨¤H¶Ç¤H´Nµ¥¦P§A¥ÎÉA³¥«á½Ã¡A¦Û¤v­ø°µ
¦n¹w¨¾±¹¬I¡A´N«Y§A¥ÎÉA³¥ªù±N¡A¨s³º«Y¥Îbottom up
©w«Yup to bottom´N§A¦Û¤v¸Ü¡A§Ú´N·|¿ï¾Ü¦U¬I¨ä¾
¡A¨¾¦u¤¤³õ¡B«á½Ã¡Bªù³õ³£¤v¸g§JºÉ¤v¥ô¡A¤ñ¤H
¤Jªi´N«Y¤H¦a°ª¯Z¹L§A¡A«è§O¤H´N¤£¦pÁ¿¥y¡G
®É¤]©R¤]
·¨¥Ã±j¤£¤U¥x,¸V¬y·P¨Ó¨ì«ç·d??
---
Posted via news://freenews.netfront.net
--
Hong Kong Marrow Match Foundation
Phone:2819 0766 Fax:2817 2134
Marrow donation may cause you TEMPORARILY inconvenience physically,
but it will bring you the eternal spiritual fulfilment and teach
you the true meaning of LIFE
---
Posted via news://freenews.netfront.net
--
Hong Kong Marrow Match Foundation
Phone:2819 0766 Fax:2817 2134

Marrow donation may cause you TEMPORARILY inconvenience physically,
but it will bring you the eternal spiritual fulfilment and teach
you the true meaning of LIFE


---
Posted via news://freenews.netfront.net
Complaints to ***@netfront.net

Loading...